FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ

у 2017-2018 н.р.

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання учнів до Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 р., зареєстрованої Мінюстом України 04.07.2003 р. № 547/7868, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу.

1.2.Приймання дітей до спеціалізованої школи здійснюється на конкурсній основі.

1.3.У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1.Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше 01 квітня 2017р. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні школи та на сайті школи.

2.2.Не пізніше 01 квітня в приміщенні школи вивішується перелік орієнтовних питань, за якими проводитимуться випробування.

2.3.Випробування для учнів 2-10 класів проводиться у період з 01. 06.2017р. по 25.08.2017 р.

Для дітей, які вступають до 1 класу, основне конкурсне випробування проводиться з 06.06 по 09.06.2017р. Ці терміни можуть бути продовжені, у залежності від кількості поданих заяв.

2.4. Додаткове конкурсне приймання, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. Наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5.Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи. До складу конкурсної педагогічної комісії залучається практичний психолог та голова ради школи (за погодженням). Головою конкурсної комісії є директор школи, або його заступник.

2.6.До участі у конкурсному відборі допускаються діти, після подачі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють.

2.7.Для участі учнів 2-10 класів у конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви, або заяви батьків чи осіб, що їх заміняють (для неповнолітніх).

2.8.До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів у вивченні іноземних мов та відображають їх творчі досягнення.

2.9. Особливі (пільгові) умови конкурсу встановлюються для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей учасників АТО, дітей загиблих (померлих) учасників АТО та дітей співробітників навчального закладу.

3. Проведення конкурсу

3.1.Конкурсне приймання для дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться з 06 червня, або пізніше, в залежності від кількості поданих заяв.

3.2. Формою конкурсного випробування для дітей, що вступають до 1 класу є усна співбесіда, проведена у присутності одного з батьків, або осіб, що їх заміняють, що включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

3.3.Завдання для співбесіди розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, затверджених директором школи та погоджених з територіальним органом управління освіти.

3.4 Склад конкурсної педагогічної комісії для співбесіди з дитиною затверджується директором школи. Чисельність педагогічної комісії для учнів 1-го класу не повинна бути меншою як з трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше 30 хвилин.

3.5. Результати співбесіди повідомляються батькам відразу після її проведення.

3.6.Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11 класів проводяться з англійської та німецької (5-11 класів) мов.

3.7.Для проведення конкурсних випробувань та оцінки виконаних завдань учнів 2-11 класів створюється конкурсна предметна комісія, головою якої є заступник директора з навчально-виховної роботи, що відповідає за конкурсні предмети.

Комісія повинна складатися не менше як з трьох членів. До її складу повинні входити учителі англійської та німецької мов, практичний психолог.

3.8. Форми проведення конкурсних випробувань:

- для учнів 2-4 класів – усна співбесіда та комплексний письмовий тест, що включає у себе завдання з використання мови з метою визначення рівня володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями;

- для учнів 5-9 класів – усна співбесіда та комплексний письмовий тест, що включає у себе завдання з використання мови;

- для учнів 10-11 класів – усна співбесіда та комплексний письмовий тест, який складається із завдання з використання мови та письмової роботи.

3.9. При проведенні співбесіди, як одного із конкурсних випробувань, комісією повинні враховуватися здібності і нахили дитини до вивчення іноземних мов, рівень її творчого потенціалу у цьому напрямі.

3.10. Білети, варіанти письмових завдань для конкурсного випробування, зміст яких має відповідати навчальним програмам спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів іноземних мов та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

3.11. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та конкурсантів. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з іноземної мови. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

3.14. Роботи учасників конкурсу зберігаються у школі протягом навчального року.

3.15. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.16. Результати тестування для учнів, що вступають до 2-11-х класів оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення.Списки вступників вивішуються у приміщенні школи для загального ознайомлення.

3.17. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до повторних випробувань не допускаються.

3.18.Зарахування дітей, які пройшли конкурсне випробування, проводиться після подачі необхідного пакету документів,який передбачений чинним законодавством про освіту України, але не пізніше 25 серпня поточного року.

4. Порядок зарахування

4.1.Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора. Підставою для видачі наказу є рішення конкурсної комісії та відповідний пакет документів. Зарахування дітей проводиться не раніше 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка встановленого зразка, особова справа (крім дітей, які вступають до 1-го класу), для зарахування до 10-11-х класів – документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту).

4.3.Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 3 днів після оголошення результатів конкурсу. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час проведення розгляду апеляції забороняється.

4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти і науки Тернопільської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.Діти, які за підсумками конкурсу не зараховані до спеціалізованої школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли по конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи, вступають до іншого навчального закладу.

4.6.Діти, які зараховані, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів) до спеціалізованих шкіл.

5.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до спеціалізованої школи за його результатами покладається на управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

5.3.При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням управління освіти і науки Тернопільської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освіти, що приймав це рішення, організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 394

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.